استوار

Posted by sina (mashhad, Iran) on 14 October 2016 in Cityscape & Urban and Portfolio.

سخت، سرد، تنها، استوار
مشهد

 

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook